Polityka prywatności

Poniżej znajduje się opis jakie dane osobowe i w Jakim celu są przetwarzane w związku z zakupem usług Iris Flowers, w tym: bukietów, abonamentów kwiatowych i zazielenienia.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: PARKENTERTEINMENT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, KRS: 0000896219, dalej: Iris Flowers a także Administrator. Kontakt z Administratorem jest możliwy przez email: ik@parkiris.io

2. Przetwarzane dane osobowe, cele i podstawa przetwarzania, Twoje prawa

Iris Flowers wykorzystuje wyłącznie dane osobowe, które są przez Ciebie udostępnione:
a. bezpośrednio – jeśli zamawiasz nasze usługi dla siebie
oraz
b. pośrednio – w przypadku złożenia zamówienia dla innej osoby.

Dane osobowe przetwarzane są przez Iris Flowers, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

Korzystanie z usług Iris Flowers, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
a. zawieranie umów z Iris Flowers – niepodanie, w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Iris Flowers oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności, danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Iris Flowers skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Iris Flowers, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Iris Flowers oraz w Regulaminie.
b. obowiązki ustawowe Iris Flowers – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Iris Flowers obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Iris Flowers wykonanie tychże obowiązków.

3. Przetwarzamy następujące dane:

a. nazwa i adres nadawcy oraz odbiorcy; numer telefonu nadawcy oraz odbiorcy; adres rozliczeniowy; adres e-mail; informacje o płatności; adres IP w celu zrealizowania zamówienia;
b. imię, nazwisko, numer telefonu, email – w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy;
c. wizerunek – w przypadku odwiedzin w naszym atelier (monitoring).

4. Powyższe dane są przetwarzane w poniższych celach:

a. w celu dostawy zamówienia: używamy ww. danych do przetwarzania Twojego zamówienia. W niektórych przypadkach możemy również udostępniać dane firmom, z którymi współpracujemy, w celu dostarczenia zamówienia;
b. w celach realizacji zamówienia;
c. w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy;
d. w celach realizacji obowiązków prawnych Iris Flowers, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
e. w celach marketingowych: jeśli wyrazisz na to zgodę, możesz otrzymywać powiadomienia o wszelkich nowościach w Iris Flowers za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także informacji SMS;
f. w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (monitoring wizyjny).

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, którą zawierasz z Iris Flowers

1. w przypadku marketingu oraz plików cookies – Twoja zgoda, a także uzasadniony interes prawny Iris Flowers polegający na przetwarzaniu niezbędnych danych do realizacji Twojego zamówienia, który to nie narusza Twoich praw i wolności ani praw i wolności innych osób,
2. w przypadku monitoringu – podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny Iris Flowers polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa atelier, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników, klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

6. Twoje prawa

Masz prawo wysłać prośbę o przeglądanie, edytowanie, usuwanie lub przesyłanie swoich danych osobowych. Na przykład, możesz sprawdzić, czy Twoje dane są poprawne. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie informacje nam przekazałeś lub chcesz ograniczyć ich użycie – o to możesz nas zapytać i nimi zarządzać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki ochrony prywatności, skontaktuj się z: ik@parkiris.io.
Ponadto, jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Masz również prawo do wycofania zgody, jeśli taka została udzielona np. w celach marketingowych. W celu realizacji ww. praw skontaktuj się z: ik@parkiris.io
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/489/id_art/2246

7. Zasady przetwarzania i bezpieczeństwo

Iris Flowers dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
oraz
e. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Iris Flowers wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Iris Flowers stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Okresy przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować Twoje zamówienie. Następnie przechowujemy je na własny użytek przez maksymalnie dwa lata. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będziemy musieli je przechowywać z powodów prawnych. Dlaczego? Przepisy prawne zobowiązują Iris Flowers do przechowywania informacji o płatnościach przez siedem lat. Dane monitoringu są przechowywane przez okres jednego miesiąca.

9. Podmioty zewnętrzne i transfery międzynarodowe

Dla prawidłowej realizacji Twojego zamówienia konieczne jest korzystanie przez Iris Flowers z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności).
Iris Flowers korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Iris Flowers nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Dane są przekazywane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

9.1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku gdy usługa jest dostarczana przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Iris Flowers udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi;
b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartę płatniczą – w przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. Iris Flowers korzysta z usług Stripe, z którym ma zawarta umowę przetwarzania danych oraz Standardowe Klauzule Umowne,
c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

9.2. Wszelkie transfery międzynarodowe są dokonywane zgodnie z Rozdziałem V RODO.

10. Pliki cookies

Iris Flowers używa plików cookies w celu jej optymalizacji oraz zapewnienia bezpiecznych zakupów. Pliki cookies (z ang. ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
d. dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z niego;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego;
f. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Meta Platforms, Inc;
g. standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia);
h. ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep Internetowy. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies;
i. szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

j. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego;
k. możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
l. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka, dostarczanej przez firmę Meta Platforms, Inc. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
m. zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

11. Strony internetowe stron trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na te witryny i nie możemy zagwarantować, że firmy traktują dane tak samo bezpiecznie, jak my. Zalecamy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z nich, zapoznał się z ich polityką prywatności.

12. Zmiana polityki prywatności

W celu informowania Cię o korzystaniu z danych osobowych w najlepszy możliwy sposób, niniejsza polityka może być aktualizowana – zalecamy jej regularne czytanie. Dokładamy wszelkich starań, by nasi użytkownicy czuli się bezpiecznie, a ich dane były strzeżone przez najlepsze zabezpieczenia techniczne. Drogi Użytkowniku – możesz być spokojny.