Regulamin

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z usług kwiaciarni internetowej i określa zasady korzystania z niej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu irisflowers.pl.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ:

1. PARKENTERTAINMENT Sp. z o.o. (KRS 0000896219, NIP 5272956146) z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45,
2. punkt stacjonarny: ul. Krochmalna 54, 00-864 Warszawa
3. adres e-mail do kontaktu: ik@parkiris.io
4. numer telefonu: +48 517 237 777.

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć:
1. SKLEP INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem: www.irisflowers.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.
2. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – PARKENTERTAINMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000896219, NIP 5272956146, REGON 388769375, Kapitał zakładowy 5 000 zł.
3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
7. PRODUKT – oznacza rzecz ruchomą, w szczególności w postaci kwiatów, roślin ozdobnych lub elementów dekoracyjnych, znajdującą się w asortymencie Sklepu internetowego, będące przedmiotem sprzedaży w ramach Umowy Sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą.
8. UMOWA SPRZEDAŻY – zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – w zależności od cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
9. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. KOSZYK – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
14. BUKIETOWY CONCIERGE – usługa polegająca na stworzeniu wraz z Klientem kalendarza ważnych dla niego dat, w których Sprzedawca dostarczy wskazanym osobom przez Klienta uzgodniony wcześniej bukiet kwiatów.
15. ABONTAMENT KWIATOWY – usługa polegająca na cyklicznej dostawie Klientowi kwiatów, tj. 2 lub 4 razy w tygodniu.
16. ZAZIELENIENIE – kompleksowa usługa doboru i utrzymania roślin.
17. DROGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
18. REGULAMIN – niniejszy regulamin, dostępny po adresem www.irisflowers.pl/regulamin.
19. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29).
20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287.).
21. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy jest udostępniany użytkownikom Internetu bezpłatnie. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z jego warunkami.
2. Na Stronie internetowej pod nazwą irisflowers.pl świadczone są usługi przez PARKENTERTAINMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000896219, NIP 5272956146, REGON 388769375, Kapitał zakładowy 5 000 zł.
3. Regulamin kierowany jest do Klientów, Konsumentów jak i Przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu internetowego.
4. Niniejszy Regulamin jest jednocześnie Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
5. Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na sprzedaży:
a. kwiatów,
b. abonamentu kwiatowego,
c. usługi bukietowy concierge,
d. usługi zazielenienia,
– zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
6. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Sklep internetowy jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zawartej Umowy.
7. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
8. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
9. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
10 Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej pod nazwą www.irisflowers.pl treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Strony internetowej www.irisflowers.pl i prezentowanych w nim materiałów.

§3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może zakupić Produkt/y, w postaci:
a. kwiatów,
b. abonamentu kwiatowego,
c. usługi bukietowy concierge,
d. usługi zazielenienia.
2. Z uwagi na charakter oferowanych Produktów i sezonowość występowania niektórych kwiatów, ostateczny Produkt może nieznacznie różnić się od wskazywanego na zdjęciu. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania kolorystyki, wzoru oraz wielkości wybranego Produktu.

§4. ABONAMENT KWIATOWY

1. Abonament kwiatowy jest cykliczną dostawą kwiatów, w ramach wykupionej usługi.
2. Usługa Abonamentu kwiatowego trwa miesiąc od momentu jej zamówienia.
3. Klient może wybrać dostawę 2 razy w miesiącu lub 4 razy w miesiącu.
4. Dostawy kwiatów w ramach Abonamentu odbywają się w każdą środę.
5. Klient może wybrać godzinę dostawy między 10:00 a 20:00.
6.Po wybraniu usługi Abonamentu kwiatowego i złożeniu zamówienia za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail lub telefonicznie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu określenia preferencji i zastrzeżeń co do kwiatów.

§5. USŁUGA BUKIETOWY CONCIERGE

1. Klient zamawiając Usługę Bukietowy Concierge tworzy wraz ze Sprzedawcą kalendarz ważnych dla niego dat, w których Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć osobie wskazanej przez Klienta bukiet kwiatów.
2. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem formularza, w którym klient musi podać numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
3. Klient przekazuje Sprzedawcy niezbędne dane osoby (imię i numer telefonu) której ma zostać dostarczony bukiet.
4. Sprzedawca w dniu dostawy skontaktuje się z osobą wskazaną przez Klienta, celem ustalenia dokładnej daty i miejsca dostarczenia bukietu.

§6. ZAZIELENIENIE

1. Usługa Zazielenienia polega na zapewnieniu przez Sprzedawcę kompleksowej obsługi w zakresie doboru i utrzymania roślin.
2. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem formularza, w którym Klient musi podać numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
3. W ramach usługi Zazielenienia eksperci Sprzedawcy przyjeżdżają do Klienta i w oparciu o oczekiwania Klienta przygotowują propozycje dotyczące aranżacji zielonej przestrzeni.

§7. SERWIS

1. Sklep internetowy dostępny jest przez cały rok – 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki porozumiewania się na odległość, w szczególności komunikaty na Stronie internetowej www.irisflowers.pl.
2. Usługodawca zgodnie z niniejszym Regulaminem wymaga od osób korzystających ze Sklepu internetowego, spełnienia określonych warunków technicznych, umożliwiających prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej www.irisflowers.pl, tj.:
a. dostępu do Internetu,
b. najnowszej wersji następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Edge, Firefox, Safari;
c. posiadanie urządzenia końcowego – komputera, laptopa, tabletu – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
e. posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego.
3. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej, Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, w szczególności koszty dostępu do Internetu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. za treść ani poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta na Stronie internetowej,
b. za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Strony internetowej formularzy oraz innych dokumentów.
5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niedozwolone jest umieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym.
6. Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczonych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku umieszczenia przez Usługobiorcę danych bezprawnych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl Usługodawca będzie uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu do Strony internetowej www.irisflowers.pl Usługobiorcy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z tych naruszeń.
7. Usługodawca ma prawo do usunięcia danych Usługobiorcy, jeżeli naruszają one prawo lub prawa osób trzecich. Przed usunięciem danych Usługodawca umożliwi Usługobiorcy wyjaśnienie ww. wątpliwości, w terminie 7 dni.
8. Strona internetowa www.irisflowers.pl używa plików cookies. Szczegółowe informacje o rodzajach oraz celach używanych plikach cookies znajdują się w Polityce plików cookies pod adresem: www.irisflowers.pl/privacy.
9. Usługodawca dochowa należytej staranności, aby korzystanie ze Strony internetowej www.irisflowers.pl było poprawne. Niemniej jednak nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Strony internetowej www.irisflowers.pl. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać na adres: ik@parkiris.io.
10. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl.
11. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 12 Regulaminu) Usługobiorca może składać na adres: atelier@irisflowers.pl.
12. Usługobiorca powinien podać w opisie reklamacji:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b. żądania Usługobiorcy,
c. danych kontaktowych składającego reklamację.
13. Podane informacji wskazanych w pkt 12 ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Niemniej jednak niepodanie ww. informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
14. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§8. PROCES ZAMÓWIENIA

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego oraz składanie Zamówień nie wymaga zakładania konta.
2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych oraz adresowych Klienta: tj. imienia oraz nazwiska Klienta, adresu e-mail Klienta, numeru telefonu Klienta, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży i umożliwiających realizację Zamówienia, tj. Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
3. Ceny w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz obowiązują w momencie składania Zamówienia.
4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku gdy, nie można ustalić wysokości opłat wskazanych w punkcie 4 powyżej – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
6. Zamówienia złożone do godziny 18:00 realizowane są najwcześniej w kolejnym dniu roboczym w godzinach od 10:00 do 20:00.
7. Realizacja w dniu złożenia Zamówienia wymaga odrębnych ustaleń (preferowane: telefoniczne) lub bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Krochmalna 54, 00-864 Warszawa.
8. W sytuacji, gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny (np. w sytuacji realizacji Zamówienia z kwiatów wybranych na indywidualne zamówienie), informacja o tym fakcie będzie podana w Sklepie internetowym przy opisie Produktu. W takiej sytuacji realizacja zamówienia wymaga odrębnych ustaleń (preferowane: telefonicznie) lub bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Krochmalna 54, 00-864 Warszawa.
9. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. przejść do Sklepu internetowego pod adresem www.irisflowers.pl,
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, w tym również wskazując ilość kwiatów w bukiecie,
c. kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” lub „Zamów”,
d. wskazać liczbę kupowanych Produktów,
e. uzupełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie odpowiednich danych osobowych i adresowych,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§9. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z Umową.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

§10. SPOSOBY DOSTAWY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Płatność za Produkt odbywa się za pomocą jednego z bezgotówkowych sposobów płatności dostępnych na Stronie internetowej (np. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, Blik lub płatność kartą płatniczą) i obsługiwanych przez licencjonowanego operatora płatności.
2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, tj. podczas składania Zamówienia i wybrania metody płatności zostanie przekierowany do strony, na której dokona tej płatności.
3. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. odbiór osobisty zamówienia w jednym z dwóch punktów odbioru Iris Flowers w godzinach ich pracy:
– Browary Warszawskie, ul. Krochmalna 54, 00-864 Warszawa, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-20.00, w niedzielę w godzinach 12.00-18.00
– wyspa w Centrum Handlowym Westfield Arkadia, Aleja Jana Pawła II 54, 00-175 Warszawa, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00.
b. dostawy pod wskazany adres na terenie m. st. Warszawa w godzinach pracy punktów Iris Flowers wymienionych w podpunkcie 4a, przy minimalnej wartości zamówienia w wysokości 250zł, koszt dostawy wynosi 25zł.
c. dostawy pod wskazany adres do maksymalnie 10 km poza terenem m. st. Warszawa w godzinach pracy punktów Iris Flowers wymienionych w podpunkcie 4a, przy minimalnej wartości zamówienia w wysokości 250zł, koszt dostawy wynosi 50zł.
d. dostawy pod wskazany adres na terenie m. st. Warszawa poza godzinami pracy punktów Iris Flowers wymienionymi w podpunkcie 4a, przy minimalnej wartości zamówienia w wysokości 250zł, koszt dostawy wynosi 50zł. Dostawy realizowane są w dniach i godzinach wymienionych w podpunkcie 8 §10.
e. dostawy pod wskazany adres do maksymalnie 10 km poza terenem m. st. Warszawa poza godzinami pracy punktów Iris Flowers wymienionymi w podpunkcie 4a, przy minimalnej wartości zamówienia w wysokości 250zł, koszt dostawy wynosi 100zł. Dostawy realizowane są w dniach i godzinach wymienionych w podpunkcie 8 §10.
5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
6. Dostawa jest możliwa wyłącznie dla Zamówień od kwoty 250 złotych brutto na terenie m. st. Warszawy oraz do 10km poza granicami m. st. Warszawa.
7. Termin dostawy produktu do klienta jest ustalany każdorazowo z klientem, co do konkretnego dnia oraz godziny, z uwzględnieniem § 8 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
8. Istnieje możliwość dostawy poza godzinami pracy Sprzedawcy, tj.:
a. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz w godzinach od 20:00 do 22:00,
b. w niedzielę nie odbywają się dostawy.
9. Dostawa poza godzinami pracy Sprzedawcy określona w punkcie 8 powyżej, jest dodatkowo płatna, a jej koszt został określony w podpunkcie 4 §10.

§11. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt.
6. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego towaru.
7. W przypadku reklamacji może ona zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atelier@irisflowers.pl.
8. Klient powinien podać w opisie reklamacji:
a. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b. żądania Klienta,
c. danych kontaktowych składającego reklamację.
9. Podane informacji wskazanych w punkcie 6 ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Niemniej jednak niepodanie ww. informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
11. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
12. Po zgłoszeniu reklamacji Sprzedawca wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
13. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
a. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
b. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
c. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
14. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (sprzedawcy, producenta i innych osób wprowadzających produkt do obrotu), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
15. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (obniżenie ceny, zwrot pieniędzy) wymagałoby nadmiernych kosztów.
16. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
17. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
18. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanym w § 12 pkt 29 Regulaminu. Początek 14 dniowego terminu w przypadku umowy sprzedaży:
a. pojedynczego Produktu – należy liczyć od jego otrzymania przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną,
b. obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – należy liczyć od otrzymania przez konsumenta ostatniego towaru, partii lub części,
c. polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszego towaru.
19. Do zachowania terminu wskazanego w pkt 11 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atelier@irisflowers.pl
20. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest:
a. w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
b. w załączniku do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta,
– Konsument może skorzystać z ww. wzorów formularzy, jednak nie jest to obowiązkowe.
21. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
22. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
23. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
24. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres atelier@irisflowers.pl. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Istnieje możliwość zwrotu Produktu osobiście na ww. adres, po uprzednim ustaleniu warunków ze Sprzedawcą.
25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
26. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
27. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
28. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą (np. kredyt konsumencki). Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
30. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
31. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
32. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
33. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

§12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ZAWARTOŚCI SERWISU

1. Wszelkie prawa do Strony internetowej www.irisflowers.pl są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie ze Strony internetowej przez Usługobiorców nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się na Stronie internetowej www.irisflowers.pl.
2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl, Usługodawca udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl Usługobiorca zobowiązany są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U.2021.324 z późn. zm.).
4. Usługodawca zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Strony internetowej www.irisflowers.pl, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej www.irisflowers.pl, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§13. RODO

1. Wszelkie prawa do Strony internetowej www.irisflowers.pl są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron serwisu. Korzystanie ze Strony internetowej przez Usługobiorców nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się na Stronie internetowej www.irisflowers.pl.
2. W odniesieniu do treści i utworów zawartych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl, Usługodawca udziela użytkownikom niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzania do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.
3. W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych na Stronie internetowej www.irisflowers.pl Usługobiorca zobowiązany są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U.2021.324 z późn. zm.).
4. Usługodawca zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Strony internetowej www.irisflowers.pl, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej www.irisflowers.pl, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.